Dasu Dam
SAMAA TV (LOCAL DEBT FINANCING CEREMONY FOR DASU HPP )
Express TV (LOCAL DEBT FINANCING CEREMONY FOR DASU HPP )
Capital TV (LOCAL DEBT FINANCING CEREMONY FOR DASU HPP )
Dawn TV (LOCAL DEBT FINANCING CEREMONY FOR DASU HPP )
PTV News (LOCAL DEBT FINANCING CEREMONY FOR DASU HPP )

 

DASU DAM